#botd

Scaly-breasted Munia | Hampi, Karnataka #botd 129