#botd

Bonelli's Eagle | Chambal, Madhya Pradesh #botd 60