#botd

Barred Buttonquail | Nagarahole, Karnataka #botd 107