#botd

Bar-headed Goose | Kaggalipura, Karnataka #166 botd