Karikili & Vedantangal, Dec 2004

Karikili Birdscape